Školní vzdělávací program

Název  „  SLUNÍČKOVÉ PUTOVÁNÍ „

 

 

   Naše mateřská škola je druhem školy se základním posláním – poskytovat předškolní vzdělávání v návaznosti na rodinu a spolupráci s ní, zajistit dítěti podnětné prostředí k jeho všestrannému rozvoji prostřednictvím realizace vzdělávacích programů.

 

 

 

Školní vzdělávací program je zaměřen na :

__________________________________

      - poznávání svého nejbližšího prostředí včetně poznávání ekosystémů v okolí mateřské

  školy  / louka, pole, rybník, les /

 

- seznamování s nejznámějšími živočichy, zvířaty a rostlinami a vytváření vztahu

  k přírodě a ke svému rodnému kraji

 

- rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky, získávání poznatků o 

  vlastním těle, pobyt v přírodě s tělesnou aktivitou

 

- rozvoj řečových a jazykových dovedností , kultivovaného projevu a dovedností, které

  předcházejí čtení a psaní

 

- hry zaměřené na rozvoj samostatného myšlení, rozvoj spontánního prožitkového učení,

  paměti, představivosti a fantazie

 

- vytváření pracovních návyků, manipulační činnosti a jednoduché úkony

  s předměty,nástroji a pomůckami, poznávání různých výtvarných materiálů,

  netradičních technik

 

- podporu duševní pohody v mateřské škole / stmelení různorodého kolektivu dětí,

 citlivý přístup pedagogických i nepedagogických pracovníků, vytváření pocitu bezpečí a

  klidu,volba takových způsobů poznávání, které umocňují citový prožitek /

 

- zajištění péče o děti s odkladem školní docházky a talentované děti ve spolupráci

 s pediatry, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky

 

Přejeme si, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého dítěte, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně chápáni, rozvíjeni a oceňováni. Našim cílem je, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde to mají všichni rádi.

 

 

Pro společné soužití jsme si s dětmi zvolili název naší skupiny :     - SLUNÍČKA

 

 

naše sluníčková pravidla  :    

__________________________________

 

1. uklízíme hračky a pomáháme s úklidem kamarádům

2. hračky si půjčujeme a nerozbíjíme je

3. s kamarádem se nepereme, nekoušeme a nestrkáme

4. kamarádovi se neposmíváme

5. nesaháme na elektriku

6. po chodbách, ve třídě a v umývárně chodíme pomalu a nekřičíme

7. na lehátku nerušíme kamarády při odpočívání

8. v šatně skládáme oblečky a pomáháme mladším kamarádům

9. na zahrádce se houpáme a lezeme na průlezkách, u kterých stojí p.učitelka

10. na procházce dáváme pozor na cestu, nevybíháme z řady a zdravíme

11. při společném vyprávění neskáčeme kamarádovi do řeči

12. když mluví p.učitelky, pozorně posloucháme a nepovídáme,

      za vše poděkujeme

 

- naši vlajku z otisků rukou dětí slavnostně vyvěšujeme v případě dodržení všech pravidel